Kabita Dhoubadel Nepali Model

nepali models


Model: Kabita Dhoubadel
Photo: Suraj Shakya
Concept, Direction & PP: Navras Shrestha
Place: Basantapur
Team: Dipendra Shakya, Nabin Shrestha, Prajya Kansakar, Aasish Shrestha, Manish Maharjan

Leave a Reply