Best Nepali Guitar solo Compilation

Best Nepali Guitar solo Compilation, nepali guitarists, best guitarists of nepal

Best Nepali Guitar solo Compilation

Guitar solo Compilation Nepali
Sunny Tuladhar
Deepak Moktan
Sarad Shrestha
Sunny Manandhar
Manoj Kumar kc
Divesh Mulmi
Sanjeev Baraily
Phiroj Shyangden
Mukti Shakya
Satist Sthapit
Hari Maharjan

Video edit : Navras Shrestha

Leave a Reply